Artikel 1 Toepassing

 1. Op het gebruik van de website Mamazijn.nl en op alle door Mamazijn op, vanaf of via de website te leveren producten, kanalen en/of diensten (tezamen ‘Mamazijn’) en op alle overeenkomsten die door Mamazijn worden gesloten zijn deze algemene voorwaarden (verder ‘de Voorwaarden’) van toepassing.
 2. Als blogger wordt aangemerkt, degene die artikelen, tekst, video’s, afbeeldingen, audiovisuele combinaties en andere content, hierna gezamenlijk “content” plaats op de website van Mamazijn..
 3. Bloggers die tevens gebruik maken van de diensten van Mamazijn c.q. de website van Mamazijn zijn eveneens gebonden aan de algemene voorwaarden voor gebruikers van Mamazijn.

Artikel 2 Aanvaarding Voorwaarden

De blogger aanvaardt de Voorwaarden door het aanbieden van content aan Mamazijn c.q. het plaatsen/uploaden van content op de website van Mamazijn.

Artikel 3 Eenzijdige wijziging Voorwaarden

3.1 Het is Mamazijn ten alle tijden toegestaan om de Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

3.2 Indien de blogger niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dan dient hij het gebruik van Mamazijn en haar diensten te staken. Door gebruik te blijven maken van Mamazijn na de datum waarop de Voorwaarden gewijzigd en gepubliceerd zijn, aanvaardt de blogger de gewijzigde Voorwaarden.

Artikel 4 Account

 1. De blogger dient, teneinde content te kunnen aanbieden aan c.q. plaatsen op de website van Mamazijn een account aan te maken bij Mamazijn. Daarbij dient de blogger juiste en volledige informatie/persoonsgegevens te verstrekken.
 2. De blogger is verantwoordelijk voor alle activiteiten en alle content die via zijn account is geplaatst.
 3. De blogger dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Alle content die wordt aangeboden c.q. wordt geplaatst en/of iedere activiteit die wordt gedaan c.q. verricht met de combinatie van de door de blogger gekozen gebruikersnaam en het daarbij behorende wachtwoord wordt geacht door de blogger te zijn gedaan dan wel met toestemming van de blogger te zijn gedaan. Misbruik van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van de blogger komt voor rekening en risico van de blogger en kan niet aan Mamazijn worden toegerekend.
 4. De blogger mag anderen niet aanzetten om onnodig vaak op de advertentie banners bij eigen blog artikelen te klikken. Ook is het voor een blogger uitgesloten om zelf op advertentiebanners te klikken die geplaatst zijn bij de blog artikelen van de desbetreffende blogger. De eventuele hier uit voortvloeiende schade (financiële) schade die Mamazijn lijd (zoals een Google Adsense blokkade), wordt verhaald op de blogger.
 5. Indien Mamazijn signalen van misbruik ontvangt met betrekking tot een account kan Mamazijn dit account (tijdelijk) blokkeren.

Artikel 5 Aanbieden en plaatsing content

 1. De blogger kan op de website en andere kanalen van Mamazijn online, eigengemaakte content aanbieden die educatief, informatief, amuserend of  beschouwend is, met als doelgroep ouders.
 2. De content die de blogger aanbiedt aan Mamazijn wordt, voorafgaand aan plaatsing niet op inhoud en kwaliteit getoetst.
 3. Mamazijn heeft ten alle tijden het recht om de geplaatste content op de website van Mamazijn te weigeren en/of te verwijderen zonder dat zij gehouden is om dit toe te lichten.
 4. Nadat de content is geplaatst op de website of andere online kanalen van Mamazijn kan Mamazijn,  de content zonder overleg met de blogger verwijderen. Door plaatsing op de website ontstaat er geen recht op plaatsing voor een bepaalde duur. De termijn van plaatsing wordt door Mamazijn bepaald en wordt onder andere bepaald op grond van het aantal views, de beoordelingen en de actualiteit.
 5. Een blogger mag geen directe doorverwijzingen aanbrengen in de geplaatste content naar een van de bij Mamazijn aangesloten shops. De Blogger dient te allen tijde een product uit het Mamazijn warenhuis als link te gebruiken


Artikel 6 facturering

 1. De inkomsten die worden gegenereerd met geplaatste advertenties op de blog artikelen van de blogger zal worden verdeeld tussen de blogger en Mamazijn. In alle gevallen is de verdeling: 60% van de opbrengsten voor de blogger en 40% van de opbrengsten voor Mamazijn.
 2. Mamazijn zal de blogger bij uitkering van reclame verdiensten een creditfactuur per mail aanleveren met daarin een overzicht van de verdiende reclame inkomsten van de blogger en daarbij het bedrag dat toekomt aan de blogger. Dit bedrag zal pas uitgekeerd worden als het een minimum van vijtig euro is bereikt. Er wordt op elke 1e dag van de maand vastgesteld wat de blogger de vorige maand verdient heeft. Het bedrag zal op de 5e van de maand van vaststelling door Mamazijn gestort worden op het IBAN die de blogger opgegeven heeft in zijn/haar account op Mamazijn.nl.
 3. Indien Mamazijn om welke reden dan ook geen betaling heeft ontvangen van een adverteerder, dan is er geen sprake van opbrengsten. Eerst indien de betaling van de gebruiker door Mamazijn is ontvangen is er sprake van een opbrengst die verdeeld moet worden conform de in artikel 6.1 opgenomen verdeelsleutel.


Artikel 7. Beoordelingen

Gebruikers die via Mamazijn content hebben gelezen, hebben de mogelijkheid om achteraf een beoordeling over de kwaliteit van de content te geven. Het recht om beoordelingen te verwijderen wordt voorbehouden aan Mamazijn. De blogger heeft op dit punt geen inspraak, noch de bevoegdheid om Mamazijn aan te sturen op verwijdering van niet gewenste beoordelingen.


Artikel 8 Inhoud aangeboden content

  1. De blogger garandeert dat de content die hij aanbiedt op de website en andere online kanalen van Mamazijn, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten bevat.
  2. De blogger dient geen content aan te bieden die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk of ongepast is.
  3. De blogger garandeert dat de content die hij aanbiedt op de website en andere online kanalen geen duplicate content bevat.

Artikel 9 Auteursrechten/licentie

 1. De blogger behoudt ten alle tijden het auteursrecht/eigendomsrecht op de door hem aan Mamazijn aangeboden content echter geeft hij Mamazijn een exclusieve ??? overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor onbepaalde tijd om de content openbaar te maken, te gebruiken en te verspreiden op de websites van Mamazijn en/of ter promotie van Mamazijn. De licentie eindigt op het moment dat Mamazijn schriftelijk heeft medegedeeld dat zij de content niet langer op haar website wenst te plaatsen.
 2. De blogger garandeert Mamazijn dat Mamazijn door plaatsing van de door de blogger aangeboden content geen inbreuk maakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale en/of internationale regelgeving. De blogger vrijwaart Mamazijn zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

  1. Eventuele aansprakelijkheid van Mamazijn voor schade van de blogger welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet behoorlijke of niet volledige nakoming door Mamazijn van de tussen partijen bestaande overeenkomst is beperkt tot een bedrag ad € 500,- Voorgaande lijdt uitzondering indien er sprake is van opzet of grove onzorgvuldigheid van Mamazijn.
  2. Mamazijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,   gederfde winst, gemiste besparingen dan wel andere indirecte schade. 

ARTIKEL 11 Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen de blogger en Mamazijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in her arrondissement van de rechtbank Overijssel.