15 maart 2017 is het weer zover. Iedere stemgerechtigde Nederlander mag dan weer naar de stembus. Als het goed is heb jij in de afgelopen weken ook een stembiljet ontvangen. Wellicht weet je al wat je wilt stemmen, maar uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders nog steeds zwevende kiezers zijn. Heb jij je verdiept in de politiek en de standpunten van de diverse partijen of heb je het idee dat je nog iets stemwijzer moet worden?

Mamazijn stem wijzer

Wij van Mamazijn snappen dat het een lastige keuze kan zijn tussen al die verschillende partijen, standpunten en personen op wie je kunt stemmen. Om jou als mama te helpen hebben wij een overzicht gemaakt van een aantal standpunten die jou als mama aangaan.  Wellicht wordt de keuze op wie en welke partij je gaat stemmen duidelijker. Wij hopen van harte dat je sowieso gebruikt maakt van je stemrecht. Dit is namelijk de kans om bij te dragen aan de democratie en de toekomst te bepalen waarin jouw kinderen opgroeien.

In dit Mamazijn stemwijzer overzicht vind je de standpunten van een groot aantal politieke partijen over onderwijs, ouderschapsverlof, kinderopvang en jeugdhulpverlening. Ook hebben wij een aantal stemwijzer voor jou geselecteerd die je kunnen helpen bij de definitieve keuze.

Stemwijzer

Onderwijs

Een belangrijk thema tijdens deze verkiezingen is onderwijs. Iedere partij heeft er een of meerdere standpunten over ingenomen. Veel partijen zijn het over een aantal zaken redelijk eens. De verschillen zitten hem voornamelijk in de uitvoer. Zo is bijna iedere partij, met uitzondering van de 50Plus partij, voorstander van passend onderwijs. Veel partijen willen meer geld investeren in onderwijs. D66 is daarin het meest uitgesproken. Zij willen flink investeren in onderwijs. Zo willen zij dit geld gebruiken om de klassen kleiner te maken. Nu zitten er vaak 30 kinderen in een klas. D66, SP en GroenLinks willen klassen van maximaal 23 leerlingen. DENK wil een maximum van 25 leerlingen per klas. Op die manier willen zij garanderen dat er voor de individuele leerling meer ruimte is en dat de werkdruk/last van de juffrouw of meester omlaag gaat.

De CITO-toets is ook een belangrijk item voor een aantal politieke partijen tijdens de verkiezingen van 2017. Deze nu vaak nog bindende toets moet volgens veel partijen veranderen. De CITO eindtoets, aan het eind vande basisschoolperiode, is nu nu al vaak niet meer alleen leidend. Het advies van de juf of meester wordt steeds belangrijker. Het CDA is hier heel duidelijk over. Zij willen dat het het advies van de leraar leidend is. Hiermee is de PvdA het eens, maar niet wanneer de CITO een hoger niveau aangeeft. Dan zou de uitslag van de CITO leidend moeten zijn. VVD vindt dat het hoogste niveau altijd leidend moet zijn. SP wil kijken naar de groeipotentie van het kind, als het gaat om schooladvies. De ChristenUnie ziet de CITO als een hulpmiddel, die niet per se leidend is. De SGP wil dat scholen vrij zijn in de manier waarop zij de ontwikkelingen van de leerlingen meten. PVV is voor het afschaffen van CITO toetsen. GroenLinks vindt het van belang dat het advies dat gegeven is, gecorrigeerd kan worden op de middelbare school.

Stemwijzer onderwijs

Bij het laatste standpunt past dan ook het idee van ‘brede brugklassen’. Brede brugklas is een brugklas waarin verschillende niveaus worden gecombineerd met elkaar. Zo zitten kinderen met de niveaus mavo, havo en atheneum bij elkaar in de brugklas. Door de brede brugklassen wordt het bepalen en advies van het niveau van een kind, met een a twee jaar uitgesteld. Dus niet direct na groep acht vindt het advies (wat vaak bindend blijkt te zijn) plaats, maar na de eerste of tweede klas van de middelbare school. De SP, D66, CDA, GroenLinks en PvdA zijn groot voorstanders voor een brede brugklas. VNL vindt het belangrijk dat ieder kind kan functioneren op eigen niveau, maar laat zich niet heel sterk uit over brede brugklassen.

Als het gaat om de kwaliteit van de leraren en de kosten die dat met zich meebrengt, zijn bijna alle partijen het erover eens dat er goed geschoolde leraren voor de klas moeten staan en dat hier een passend salaris bijmoet komen. Zo vinden DENK, PvdD, VNL, SP, GroenLinks en de PVV dat leraren meer salaris moeten krijgen. De VVD vindt dat er betaald moet worden na prestatie. PvdD, SGP, SP willen universitair geschoolde leraren voor de klas hebben staan op de havo en vwo. Bijna iedere partij vindt dat er strengere eisen moeten komen aan de kunde van leraren.

Er zijn nog veel meer standpunten die bij de verschillende partijen op de lijst staan. Zoals makkelijker doorstromen na het behalen van een diploma, naar een hoger niveau. Maar ook de eigen ouderbijdrage. Zo vindt de SP dat de ouderbijdrage begrensd moet worden en altijd vrijwillig moet zijn.

 

Kinderopvang

Een ander hot item binnen de politiek, maar voornamelijk binnen de meeste gezinnen is de kinderopvang. Wellicht dat dit onderwerp jou als mama ook erg aanspreekt. Er is de laatste jaren nogal wat gebeurd op politiek niveau als het gaat om het thema kinderopvang. Zo is er meer geld vrij gekomen, om ervoor te zorgen dat er steeds meer kinderen gebruik kunnen maken van kinderopvang en peuterspeelzalen. Als we kijken naar de standpunten voor de verkiezingen van 15 maart 2017 zien we dat het vooral gaat over de vergoeding voor kinderopvang en het opzetten van kindcentra’s.

Kindcentra’s zijn voorzieningen waar kinderen vanaf hun 2e jaar tot hun 12e jaar naar toe kunnen. Deze voorziening moet een samenwerking zijn tussen peuterspeelzalen, kinderdagopvang, voorschoolse educatie, basisscholen en buitenschoolse opvang. PvdA, GroenLinks en D66 zijn groot voorstander van kindcentra’s. VVD, SGP en SP willen nog niet zo ver gaan. Zij willen wel de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen verbeteren. De ChristenUnie wil niet dat scholen worden verplicht tot integrale kindcentra. Het CDA is voor een voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar, met name als het gaat om kinderen met een taalachterstand.

kinderopvang

Vergoeding voor kinderopvang is al jaren een item tijdens de verkiezingen. SGP heeft een heel duidelijk standpunt. Ouders betalen zelf de kosten voor de kinderopvang. Alleen bij financiële noodzaak over overmacht zou er een vergoeding mogelijk mogen zijn. CDA, D66 en PvdA vinden dat kinderopvang mogelijk moet zijn voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar voor minimaal 3 dagdelen in de week. Dit geldt dus ook voor kinderen van niet werkende ouders. GroenLinks gaat nog iets verder. Zij willen dat er voor alle kinderen gratis opvang is en dat het weer een publieke voorziening gaat worden, die toegankelijk is voor kinderen vanaf 6 maanden.

VNL, PVV, DENK en de 50Plus partij hebben over het thema kinderopvang geen standpunten opgenomen in hun verkiezingscampagne. De PvdD vindt betaalbare opvang noodzakelijk en wil graag dat het scandinavische model van kinderopvang en basisonderwijs wordt onderzocht.

 

Ouderschapsverlof

Over ouderschaps- en met name vaderschapsverlof is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Zo heeft een vader (partner) nu recht op vijf dagen verlof na de geboorte van zijn kind. Hierbij gaat het om 2 dagen betaald verlof en 3 dagen onbetaald verlof. Vanaf 2019 wil de politiek dit opschroeven na vijf dagen betaald verlof. Echter gaat dit veel papa’s, mama’s en gelukkig ook politieke partijen nog niet ver genoeg. Daarom besteden veel partijen tijdens deze verkiezing aandacht aan het ouderschapsverlof.

Vaderschapsverlof

 

PvdA, PvdD en het CDA willen dat vaders drie maanden betaald vaderschapsverlof krijgen. D66 is het hier mee eens, maar dan wel tegen 70% van het salaris. SP wil ook een langer vaderschapsverlof, maar wil over de lengte eerst in overleg met de sociale partners. De ChristenUnie is voor tien dagen vaderschapsverlof. GroenLinks wil vier weken vaderschapsverlof en daarna nog eens twee maanden betaald verlof. De 50Plus partij, SGP, PVV en VVD zeggen in hun verkiezingsprogramma niets over dit onderwerp.

Jeugdhulp en gezin

Voor veel gezinnen is het niet geheel vanzelfsprekend dat het goed gaat in de thuissituatie. De oorzaken en gevolgen zijn afhankelijk van veel factoren. Het kan in die situaties goed zijn om te weten welke standpunten de verschillende politieke partijen op hun verkiezingsprogramma hebben staan als het gaat om jeugdhulp en gezin.

Jeugdhulp

VVD stelt dat het van belang is om problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren. Hierbij is een nauwe samenwerking tussen jeugdhulp, jeugdgezondheid en het onderwijs nodig. Ook moet er bij consultatiebureaus een betere screening komen op hechtingsproblematieken. De VVD vindt dat bij kindermishandeling de dader uit huis moet worden geplaatst en niet het kind.

PvdA stelt dat jeugdhulp werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Vroegtijdige signalering van problemen is belangrijk. Gemeenten moeten investeren in expertise binnen de wijkteams. Ook vindt de PvdA het belangrijk dat de transitie van zorg tot 18 jaar goed overgaat in volwassenenzorg.

SP stelt dat de marktwerking binnen de jeugdzorg moet worden stopgezet. Zorg voor jongeren moet laagdrempelig worden aangeboden. Jongerenwerkers en expertise in wijkteams is daarbij van groot belang. De zorg aan 18+ jongeren moet worden verruimd.

CDA stelt dat er na deze verkiezingen een minister moet komen voor familie en gezin, in het nieuwe kabinet. De positie van slachtoffers van kindermishandeling moet worden versterkt. De dader moet ten alle tijden uit huis worden gezet en niet het kind en/of de rest van het gezin. Bij een scheiding, waarbij kinderen zijn betrokken moet er altijd een mediator worden ingeschakeld.

D66 stelt dat er genoeg aandacht moet zijn voor kindermishandeling binnen de zorg. Er moet een betere signalering plaatsvinden en sneller interventies worden opgezet. Er moet gezocht worden naar oplossingen om te voorkomen dat 18+ jongeren van de zorg radar verdwijnen. D66 wil voorkomen dat kinderen de dupe worden in een scheiding tussen ouders. Zij stellen voor dat een mediator wordt ingeschakeld en willen de leeftijdsgrens van 12 jaar, waarop een kind wordt gehoord in een scheiding, loslaten. Zij zien de grens als arbitrair.

ChristenUnie stelt dat de eigen kracht en de netwerken van een gezin moeten worden ingezet en vergroot. Er moet meer aandacht en begeleiding komen bij de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten van het moeder- en vaderschap. Net als het CDA vindt de ChristenUnie dat er een minister moet komen voor Jeugd en Gezin.

GroenLinks stelt dat er fors geïnvesteerd moet worden in zorg en welzijn voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. Ook moet er geïnvesteerd worden in preventie. Op buurtniveau moet er meer samengewerkt worden om het sociale welbevinden van jongeren/jeugdigen te bevorderen.

Partij voor de Dieren stelt dat er geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg moet zijn. Verschillen tussen de gemeenten in aanbod en kwaliteit van de jeugdzorg is onaanvaardbaar. Wanneer de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden wegens bezuinigingen, dan moeten de bezuinigingen maar worden teruggedraaid, aldus de PvdD.

Nog steeds een zwevende kiezer?

Mocht je na het lezen van dit Mamazijn stemwijzer artikel nog niet weten op welke partij jij, als mama, gaat stemmen? Dan hebben we voor jou een aantal stemwijzers geselecteerd die je kunt raadplegen. Wij van Mamazijn willen niets liever dan dat jij as. woensdag 15 maart met een weloverwogen keuze naar het stemhokje gaat om jouw stem uit te brengen.

stemwijzer

Stemwijzer

De volgende stemwijzers kunnen je helpen bij het maken van een definitieve keuze.
Stemwijzer 
Kieskompas
Beterstemmen
Stemwijsouders (Deze stemwijzer is speciaal gemaakt voor ouders)
Libelle kiescoach

Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit Mamazijn stemwijzer artikel, laat dan vooral je reactie achter hieronder.

Mamazijn logo

 

 

Bronnen: voor dit Mamazijn stemwijzer artikel zijn diverse bronnen geraadpleegd zoals kranten (Het NRC, de Volkskrant, het Financieel Dagblad), websites (https://plusonline.nl , www.nji.nl en diverse partij sites) en televisie uitzendingen (www.npo.nl , https://rtl.nl)

Foto’s: https://pexels.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *